Baljit Singh Duhra - Barfoot & Thompson

Dannemora

Baljit Singh Duhra